ෆැනී පිළිබඳ

හෙලෝ සියලු අද රෑ යක්ෂයා හා පැටිස් මෙම සති අන්තයේ මම පවා සොයා කොමඩු සලාද කිරීමට නීතිඥ මගේ පුතා (කවුද තවමත් අධීක්ෂණය é ôè ද), දියණිය වූද, මාගේ මව කවුද සොයාගෙන ඇත, එය විශිෂ්ට මම ඉල්ලා ඇත සඳහා වට්ටෝරුව. නැවත ඔබට ස්තුතියි, මම ඔබ දිරිමත් පරීක්ෂා කිරීමට මේ ආහාර නොවන බව හේතුව කලකිරීමට, සහ කළ හැකි ඔබ දිරිමත් කිරීමට දිගටම ඔබ පෝෂණය කිරීමට ස්වභාවික ක්රමයක් සොයා විසින් තවත් රස. මෙම ඊළඟ කන්නය සඳහා පහත සඳහන්