වේතන: ඔබේ ගණනය දීමනාව නොමිලේ

ආරම්භක දිනය තුළ සමාගම ඔබට හැකි දැක්ම ගණනය වන්දි මත ක්ලික් කරන්න»ගණනය වන්දි ලබා ගැනීම සඳහා»ප්රතිඵලයක්. ඔබේ දීමනාව දිස් වනු ඇත, පහත