මරියා — ස්ථිරව නීතිඥ බ්රසල්ස්, නීතිඥ කාර්යාලය, නීතිඥ, නීතිය, සාප්පු සවාරි, බ්රසල්ස්, නීතිඥ, සිවිල් නීතිය දී

පසු ඔහුගේ බලපත්රය ලබා දී කතෝලික විශ්ව විද්යාලයේ දී, මරියා කෙලින්ම තීරණය කරන්න එක් නීතිඥයෙකු ලෙස, මරියා සිදු විශ්ලේෂණය, අවදානම් උපදේශන පාරිභෝගික සමග, හා නිර්වචනය උපාය කාර්ය පටිපාටික හෝ සාමකාමී සාකච්ඡා කිරීමට ගෙන ඇති සාධනීය විසඳුමක් ගැටලු මතුවී