බදු නීතිඥ — නීතිය තදින් විශේෂඥයින් බදු නඩු

බදු නඩු සහාය හා ආරක්ෂා බදු ගෙවන්නන් (සමාගම් හෝ පුද්ගලයන්) හමුවේ පරිපාලන සහ, අවශ්ය නම්, පෙර නිසි අධිකරණය අපි සහාය සහ ආරක්ෂා අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සන්දර්භය තුළ ඔවුන්ගේ සමඟ සබඳතා රාජ්ය පරිපාලන වේවා, එම අවස්ථාවේ දී සරල ඉල්ලීම තොරතුරු සඳහා, ක්රියාවලිය ගැලපුම්, බදු විගණන, කියා, නඩු හෝ ඉදිරියට යාමට පෙර අධිකරණය ඔබ අපට අහන්න සමාලෝචනය කිරීමට යම් අවස්ථාවක බදු නීතිය, හෝ ඉදිරියට බදු විගණන ජනරාල් ඔබේ තත්ත්වය හෝ ඔබේ ව්යාපාරය