නිවාස හා සේවාදායක අපේ ස්විට්සර්ලන්තයේ

මෙම වන හිමිකරු තුල පිහිටා ඇත ලෝසන්, ජිනීවා සහ බාසල්