නීතිඥයන්, ප්රංශය සමඟ අමුත්තන්!


සඳහා නීතිඥයන් දී රාජ්ය මන්ත්රණ සභාව හා අධිකරණය


නීතිඥ උපදෙස් දී

වර්ගීකරණය සඳහා වූ ස්වයං රැකියාවෘත්තීය. නියෝජනය කිරීම සඳහා වන නඩු පෙර. රාජ්ය මන්ත්රණ සභාව හා අධිකරණය.