ව්යාපාර: අර්ථ දැක්වීම, සරල සහ පහසු ශබ්ද කෝෂයසමාගම: අර්ථ දැක්වීම

සමානාර්ථ

මිල ගණන්.

පරිවර්තනය ශබ්දකෝෂය ප්රංශ භාෂාව.