නීතිඥයන්, ප්රංශය සමඟ අමුත්තන්!


ව්යාකරණ, ඒ, මේ දේ


බහුවිධ ක්රියාපද

ඉංග්රීසි ව්යාකරණ ඉගෙන ගන්න: සිදුවේවිශේෂණ හා ක්රියා විශේෂණ. වගන්ති. කොන්දේසි.