ව්යාකරණ, ඒ, මේ දේඉංග්රීසි ව්යාකරණ ඉගෙන ගන්න: සිදුවේ, විශේෂණ හා ක්රියා විශේෂණ, වගන්ති, කොන්දේසි, බහුවිධ ක්රියාපද