මරියා - ස්ථිරව නීතිඥ බ්රසල්ස්, නීතිඥ කාර්යාලය, නීතිඥ, නීතිය, සාප්පු සවාරි, බ්රසල්ස්, නීතිඥ, සිවිල් නීතිය දීමරියා සිදු විශ්ලේෂණය

පසු ඔහුගේ බලපත්රය ලබා දී කතෝලික විශ්ව විද්යාලයේ දීමරියා කෙලින්ම තීරණය කරන්න එක් නීතිඥයෙකු ලෙස. අවදානම් උපදේශන පාරිභෝගික සමග. හා නිර්වචනය උපාය කාර්ය පටිපාටික හෝ සාමකාමී සාකච්ඡා කිරීමට ගෙන ඇති සාධනීය විසඳුමක් ගැටලු මතුවී.