නීතිඥයන්, ප්රංශය සමඟ අමුත්තන්!


බදු බදු ආදායම මත භෞතික පුද්ගලයින් - ඕඊසීඩී දත්ත


බදු ආදායම මතපුද්ගලයින්

සඳහන් බදු අය ශුද්ධ ආදායම (දළ ආදායම අඩු බදු අඩු කිරීම් අවසර) සහ ප්රාග්ධන ලාභ භෞතික පුද්ගලයන්.