පරිපාලන රැඳවුම්ඔබ බෙදා හදා ගත හැකිය ඔබේ දැනුම වැඩි දියුණු කර ගැනීම මගින්, එය නිර්දේශ අනුව අදාළ ව්යාපෘති

ප්රංශයේ ඇති බලතල පරිපාලන රැඳවුම් වැනි අත්අඩංගුවට රේගු (රඳවා ගැනීමේ රේගු)

නීතිය සමඟ අනුකූල වේ සහතික විසින් පරිපාලන සඳහා. පරිපාලන රැඳවුම් පවත්වා ගැනීමට ඉඩ දී වසා ස්ථානය, පිටසක්වල කරන විෂය ක නෙරපා හැරීමටත් තීරණය කරන තෙක් ඔහුගේ බල කිරීම