නීතිඥයන්, ප්රංශය සමඟ අමුත්තන්!


කොහොමද හොඳ නීතිඥ සොයා ගැනීමට


මෙම බාධකය පාඨමාලාව

සොයා නීතිඥ ආරක්ෂා කරන සැබවින්ම දී ප්රංශය වන අතර