ආදාන මත විරැකියාව මුදලක්දහොඳම පිළිතුර: හෙලෝ, මට තිබූ එකම ප්රශ්නය මගේ හිටපු සැමියා