අධ්යක්ෂ පරිපාලන කටයුතු — ඉස්ලාමීය සංවිධානය සඳහා අධ්යාපනය, විද්යාව හා සංස්කෘතියමෙම අධ්යක්ෂ පරිපාලන කටයුතු උපාංගය වගකිව යුතු බව තහවුරු කිරීම සඳහා නිසි ක්රියාකාරීත්වය තුළ පොදු අධ්යක්ෂ වන, පරිපාලන මට්ටමින්, විසින් සියලු සම්පත් මෙය කිරීමට අවශ්ය